100+ Soal USBN PAI SD dan Jawabannya I Part 3

Pada artikel kali ini saya akan berbagi informasi mengenai 100+ Soal USBN PAI SD dan Jawabannya I Part 3.Adapun soalnya sebagai berikut :

31.Sejak kecil Nabi Muhammad SAW telah menjadi seorang pedagang, ia sangat disukai oleh majikannya yaitu Siti Khodijah, karena sifat jujur dan menepati janji,ramah dan sopan sehingga bangsa Arab khususnya suku Quraisy memberi gelar “Al Amin” yang berarti….
a.dapat diteladani
b.sangat masyhur
c.dapat dipercaya
d.sangat cerdas
Jawaban : c

32.Ayah Nabi Ibrahim bernama Azar. Pekerjaannya membuat patung untuk disembah. Namun Ibrahim tetap beribadah menyembah Allah SWT. Perilaku beliau yang perlu diteladani ialah....
a.Ia tetap hormat pada ayahnya, tetapi teguh pada keimanannya.
b.Selalu menyindir orang tuanya
c.Ikut menyembah patung.
d.Meremehkan orang tuanya.
Jawaban : a

33.Nabi Musa as hidup dimasa pemerintahan Raja Fir’aun yang amat kejam yang tidak berprikemanusiaan, serta ingkar kepada Allah SWT. Namun Musa tetap berani menghadapinya. Di antara keberanian yang patut diteladani ialah....
a.Musa berani melawan Fir’aun untuk bertarung kekuatan
b.Musa berani mengajak Fir’aun untuk bertobat dan menyembah Allah
c.Musa menghancurkan istana kerajaan Fir’aun
d.Musa berani memukul Fir’aun
Jawaban : b

34.Nabi Ayub as adalah salah satu nabi yang memiliki kekayaan yang melimpah, harta bendanya sangat banyak, namun dia tetap dermawan dan taat beribadah, hingga pada suatu ketika Allah SWT mengujinya. Harta bendanya habis dan menderita sakit selama tujuh tahun. Dalam keadaan tertimpah musibah seperti itu sikap nabi Ayyub as. tidak berubah sedikitpun, prilaku yang dapat diambil dari kisah tersebut adalah....
a.Selalu mengeluh dan menyalahkan anak istrinya
b.Menerima ujian dari Allah SWT dengan keluh kesah
c.Tetap sabar dan taat beribadah ketika mendapat musibah dari Allah SWT
d.Berusaha bersabar walaupun dalam keadaan terpaksa
Jawaban : c

35.Abu Bakar as Shiddiq adalah sahabat yang hartanya dibuat berjuang untuk membela agama Allah SWT. Di antara sifat kedermawanan beliau adalah....
a.Menumpas nabi palsu
b.Memberikan seluruh hartanya untuk kerabatnya
c.Memberikan semua hartanya sebagai nafkah keluarganya
d.Membelanjakan seluruh hartanya demi perjuangan Islam
Jawaban : d

36.Perilaku kehidupan Umar bin Khathab ra. yang dapat diteladani adalah....
a.Pemberani, tegas, tampil modif, peduli terhadap kaum miskin
b.Pemberani, tegas, sederhana, mendahulukan kepentingan rakyat
c.Sederhana dan bersahaja, bakhil, mengurus rakyat
d.Keras, tidak menghiraukan kaum miskin
Jawaban : b

37.Abu Lahab adalah salah satu paman Rosulullah SAW dan sebagai tokoh kafir Quraisy yang sangat menentang dan sangat membenci Nabi Muhammad SAW, terutama didalam menyiarkan ajaran agama Islam, sehingga namanya diabadikan didalam Al Qur’an surat Al Lahab. Diantara prilaku Abu lahab yang harus kita hindari dalam kehidupan sehari hari adalah…….
a.dengki
b.takabbur
c.tamak
d.rendah hati
Jawaban : a

38.Musailamah Al Kadzab mendakwakan dirinya menerima wahyu dari Allah. Ajarannya menyimpang dari agama Islam dan meniru bahasa Al Qur’an. Prilaku tercela yang harus kita hindari dari kisah diatas dalam kehidupan sehari-hari adalah……..
a.suka berbohong
b.suka mencekal
c.suka menghina
d.suka menghasud
Jawaban : a

39.Kaum Muhajirin adalah orang mukmin Mekkah yang mengikuti Nabi untuk hijrah ke kota Madinah. Mereka rela meninggalkan harta dan benda, kebun serta tempat tinggal. Sifat terpuji yang ditunjukkan kaum Muhajirin adalah....
a.Rela mengorbankan harta demi keluarga
b.Berjuang untuk mendapatkan kesenangan sesaat
c.Bersedia hijrah untuk mendapatkan imbalan
d.Rela berkorban demi tegaknya Islam
Jawaban : d

40.Kaum Anshor adalah muslimin Madinah,mereka menyambut kedatangan kaum Muhajirin dengan baik,segala kebutuhannya dipenuhi baik tempat tinggal maupun yang lain, prilaku terpuji yang mereka tunjukkan adalah....
a.giat bekerja
b.giat berusaha
c.suka menolong kepada sesama
d.suka mematuhi peraturan
Jawaban : c

41.1. Takbiratul ihrom, Alfatihah, tasyahud akhir, sholawat, salam pertama
2. Takbiratul ihrom, Alfatihah, tasyahud awal, sholawat, salam pertama
3. Takbiratul ihrom, Alfatihah, tasyahud akhir, sholawat, salam kedua
4. Takbiratul ihrom, Alfatihah, tasyahud awal, sholawat, salam kedua
Dari macam-macam bacaan di atas yang termasuk rukun shalat adalah....
a.1
b.2
c.3
d.4
Jawaban : a

42.Cermati beberapa ketentuan dibawah ini!
1.Makan minum dengan sengaja
2.Suci dari dua hadats
3.Menghadap qiblat
4.Membaca bacaan sholat
Dari pernyataan diatas, hal-hal yang  termasuk membatalkan sholat adalah....
a.4
b.3
c.2
d.1
Jawaban : d

43.Cermati beberapa ketentuan dibawah ini!
1.Niat dan menahan diri dari hal – hal yang membatakan puasa.
2.Mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka
3.Beragama Islam, baligh
4.Membaca do’a ketika berbuka puasa.
Dari pernyataan diatas yang termasuk rukun dalam puasa adalah.............
a.2
b.4
c.1
d.3
Jawaban : c

44.Di antara hal-hal berikut yang membatalkan puasa adalah...
a.Mengandung hadats kecil dan terkena najis
b.Mandi di siang hari dan memotong kuku
c.Keluar darah karena luka dan haid
d.Haid, nifas dan muntah dengan sengaja
Jawaban : d

45.Yang paling tepat dari pernyataan di bawah ini yang merupakan hikmah puasa adalah....
a.Memupuk kreatifitas, jujur, hemat, sabar dan sehat
b.Memupuk solidaritas, jujur, disiplin, sabar dan sehat
c.Meningkatkan inovasi, jujur, disiplin, hemat dan sehat
d.Meningkatkan popularitas, jujur, disiplin, hemat dan sehat
Jawaban : b

46.Sholat Tarawih adalah sholat yang hanya dilaksanakan hanya pada malam hari di Bulan Ramadhan, adapun hukum melaksanakan sholat Tarawih adalah....
a. fardhukifayah
b. fardhu ‘ain
c. Sunnah muakkad 
d. Sunnah ghoirumuakkad
Jawaban : c

47.Banyak amalan yang dianjurkan selama Ramadhan. Amalan yang berkaitan dengan membaca Al Qur’an adalah....
a.Ghoribul qur’an dan tajwid
b.Tarawih dan sholat tashbih
c.Tadarrus dan sedekah
d.Tadarrus atau tartilul qur’an
Jawaban : d

48.Zakat merupakan salah satu rukun Islam, hukumnya wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin yang mempunyai kelebihan harta. Zakat ada dua macam. Zakat fitrah dan zakat maal. Adapun zakat harta benda yang wajib dizakati bila telah sampai nisabnya antara lain ....
a.Binatang ternak, hasil panen, harta perniagaan, emas dan perak
b.Barang mewah, sepeda motor, pakaian, perak dan emas
c.Perabot rumah, hasil tambak, pakaian, perak dan emas
d.Ternak, hasil panen, rumah, pakaian, emas dan perak
Jawaban : a

49.Keluarga Pak Qosim termasuk keluarga besar, anggota keluarganya sebanyak 14 orang dan 2 pembantu rumah tangga. Maka Pak Qosim harus membayar zakat fitrah sebanyak ....
a.48 kg
b.40 kg
c.42 kg
d.35 kg
Jawaban : b

50.Umat Islam diperbolehkan membayar zakat fitrah sejak awal bulan Ramadhan. Akan tetapi ada waktu yang lebih afdhol yaitu .....
a.Ketika malam 17 Ramadhan
b.Sepuluh malam pertengahan ramadhan
c.Sepuluh hari terakhir Ramadhan
d.Sejak terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan sampai waktu pagi sebelum Shalat Id
Jawaban : d

Kembali ke Soal Nomor 16 - 30 : 100+ Soal USBN PAI SD dan Jawabannya I Part 2

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel